• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ

2019-02-08

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ? ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติดังนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัย >>DownLoad File
2. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี >>DownLoad File
3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ >>DownLoad File
4. ขั้นตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษา >>DownLoad File