• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์

2018-12-19

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) รับสมัครในวันที่ ๑ ? ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น
ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >>DownLoad File