• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒

2018-05-11

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒ การรับสมัครโควตาแบบเขตพื้นที่ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House) ในระหว่างวันที่ ๓ ? ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
จึงขอประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒ การรับสมัครโควตาแบบเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๖ ? ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ