• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง

2018-03-02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง >>DownLoad File
2. คู่มือการรับสมัคร >>DownLoad File