• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

2018-02-27

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ในระหว่าง วันที่ ๕ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
????? จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
????? ให้ผู้มีสิ?ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ >>DownLoad File