• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

2017-09-21

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2539-2540) ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่แผนกงานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ? 8 ธันวาคม 25ุ60
ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ การทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/pDm4gt หรือขอรับได้ที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา
2. สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 2 ฉบับ ( #หากยังไม่ได้ ให้ไปขอรับที่สัสดีอำเภอ/จังหวัด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ? นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
ทั้งนี้ แผนกงานวิชาทหาร จะประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา และเฟสบุ๊คแฟนเพจนี้ ซึ่งนักศึกษาต้องมาตรวจสอบรายชื่อ ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2560 จากนั้นนักศึกษาต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามวัน และเวลาที่ได้กำหนดไว้ในหมายเรียก (ส.ด.35) ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------
ข้อควรทราบ :
- นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการเกณฑ์ทหารโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
- ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ ส.ด.๓๕
- นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาระงานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา นายเทพฤทธิ์ วาจาจิตร โทรศัพท์ 090-1833-135
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ