• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ผลการพิจารณาการยื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2017-07-13

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ทุกหลักสูตร เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การยื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขออยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการยื่นคำร้องของนักศึกษาแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้ยื่นใบคำร้องแล้วไม่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย และนักศึกษาต้องติดต่อรายงานตัวเข้าหอพักภายใน ๗ วันนับตั้งแต่นักศึกษาได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับการอนุมัติกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติไม่ต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องติดต่อและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อที่หอพักนักศึกษา จักได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่นักศึกษาต่อไป
หากมรข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติม 080-4647333
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ >>DownLoad File
2. ผลการพิจารณาคำร้อง 1/3 >>DownLoad File
3. ผลการพิจารณาคำร้อง 2/3 >>DownLoad File
4. ผลการพิจารณาคำร้อง 3/3 >>DownLoad File