• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ