ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN)
 
ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN) : ตารางการขอใช้

มีรายการขอใช้บริการ 2423 รายการ - หน้านี้แสดง 30 รายการ ดังนี้

ผู้ขอ ห้องสถานที่ เพื่อใช้ในการ ในวันที่ ถึงวันที่ จำนวน (คน) วันที่ขอใช้
นนิตา สมบุตร เพชรชมพู ตรวจประเมิน EdPEx 30 ก.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 40 19 มิ.ย. 2564
นนิตา สมบุตร เพชรชมพู เครียมความพร้อมรับการตรวจ EdPEx 23 ก.ค. 2564 23 ก.ค. 2564 40 19 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี เพชรชมพู ประชุม สโมสร นักศึกษา โดย อ.มณฑิรา 18 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 15 17 มิ.ย. 2564
อรุณี นามวงศ์ เพชรชมพู จัดโครงการ “การเติมเต็มศักยภาพ และระบบงานคณะเทคโนโลยีการจัดการสามารถตอบโจทย์ประเทศในศตวรรษที่ 21” กิจกรรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบ Zoom Meeting 25 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564 10 17 มิ.ย. 2564
สุหรรษา ใจหนึ่ง ห้องข้าวหอมมะลิ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 18 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 100 17 มิ.ย. 2564
สุหรรษา ใจหนึ่ง ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 18 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 100 17 มิ.ย. 2564
วุฒิภัทร สุขช่วย ห้องประชุมโกดกง 2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนกิจกรรมการหาเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 21 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564 9 16 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี เพชรชมพู เพื่อใช้ในการประชุม ตรวจประเมิน SAR สาขาการจัดการสมัยใหม่ โดย ดร.กมลทิพย์ ใหม่ชุม เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. 17 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564 15 16 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี เพชรชมพู เพื่อใช้ในการประชุม ร่วมกับบริษัท CP All เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. โดยคุณสุดาภรณ์ ผลุงเจริญ 24 มิ.ย. 2564 24 มิ.ย. 2564 10 16 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี อาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดทำวิดีทัศของนักศึกษาสโมสรคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดย นายปฎิพล ดีพิมาย เบอร์โทร 089-2866330 เวลาในใช้ 08.00 ถึง 17.00 น. 16 มิ.ย. 2564 19 มิ.ย. 2564 50 15 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี (ห้องช้างชมพู)ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ปฐมนิเทศนักศึกษาสมทบ โดย นส.นิติยา พระพล 19 มิ.ย. 2564 19 มิ.ย. 2564 100 14 มิ.ย. 2564
วีระ ผนึกทอง อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์(08.00-16.30น.) 25 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2564 20 14 มิ.ย. 2564
วีระ ผนึกทอง อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์(08.00-16.30น.) 18 มิ.ย. 2564 20 มิ.ย. 2564 20 14 มิ.ย. 2564
บุษญารัตน์ บัวสาย อาคารอเนกประสงค์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(07.30-13.00น.) 15 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564 100 11 มิ.ย. 2564
บุษญารัตน์ บัวสาย ห้องประชุมโกดกง 4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(07.30-13.00น.) 15 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564 100 11 มิ.ย. 2564
นงลักษณ์ แท่นแก้ว ห้องประชุมข้าวหอมนิล จัดปฐมนิเทศนักศึกษานงลักษณ์ 085-0830114 15 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564 20 11 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี เพชรชมพู เพื่อใช้ในการตรวจประเมิน SAR สาขาการจัดการ โดย ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท์ เวลา 08.30 น. เป็นไป 21 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564 10 11 มิ.ย. 2564
กมลลักษณ์ ควรดี ห้องประชุมโกดกง 2 เพื่อใช้ในการแจ้งสำเร็จล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 เวลา14.00 น.เป็นต้นไป 15 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564 15 11 มิ.ย. 2564
สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา ห้องประชุมข้าวหอมนิล ประชุมอาจารย์คณะเกษตรฯ 09.00 น. 14 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2564 30 10 มิ.ย. 2564
วีระ ผนึกทอง ห้องคอมพิวเตอร์(ชั้น2)ตึกการจัดการใหม่ อบรมเจ้าหน้าสำนักงานประกันสังคม(07.30-17.00น.)ห้องคทจ.2214 26 มิ.ย. 2564 26 มิ.ย. 2564 55 10 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี (ห้องช้างชมพู)ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ปิดซ่อมบำรุง โดยคุณมโนทัย กำจัดภัย 15 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564 1 10 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ สโมสรนักศึกษา ประธานสาขาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ขอใช้โดย นส.น้ำฝน นวลดี เริ่มเวลา 08.30 น. เบอรโทร 061-9562067 03 ก.ค. 2564 03 ก.ค. 2564 700 09 มิ.ย. 2564
ทิพเนตร คงมี ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ สโมสรนักศึกษา ประธานสาขาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ชี้แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้อง โดย นส.น้ำฝน นวลดี เริ่มเวลา 08.30 น. เบอรโทร 061-9562067 23 มิ.ย. 2564 23 มิ.ย. 2564 700 09 มิ.ย. 2564
กัญญารัตน์ สุขใหญ่ ห้องประชุมโกดกง 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิขฐานรากฯ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 11 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564 15 09 มิ.ย. 2564
นงลักษณ์ แท่นแก้ว ห้องประชุมโกดกง 2 ปัจฉิมนิเทศ 3/63 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นงลักษณ์ 085-0830114 10 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2564 20 09 มิ.ย. 2564
วีระ ผนึกทอง ห้องประชุมโกดกง 4 ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์(07.30น.เป็นต้นไป) 28 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 50 09 มิ.ย. 2564
วีระ ผนึกทอง (ห้องช้างชมพู)ชั้น 1 อาคารเรียนรวม งานวันรับเด็กเข้าหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์(07.30-17.00น.) 12 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2564 500 08 มิ.ย. 2564
ธรรมรงค์ เชียวดี ห้องประชุมข้าวหอมนิล ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปวส. คกท. 28 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2564 30 08 มิ.ย. 2564
เยาวลักษณ์ ประทุม ห้องประชุมโกดกง 2 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 18 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 20 08 มิ.ย. 2564
00 00 543 00 00 543 0 08 มิ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 ต่อ 1020 Fax : 044-5207642 เบอร์ภายใน 1020

(ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN) รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)