ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ระบบ TCAS

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
1. รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567
2. QUOTA การรับแบบโควตามีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
3. การรับตรงร่วม ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางรับสมัคร
4. การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามวิธีของมหาวิทยาลัยเอง

ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก