• ข่าวรับสมัครงาน

  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ราคากลาง

» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)จำนวน ๒ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลุกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุัน)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลชั้นสูงและหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู๋การพัฒนารากฐานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น
» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องทดสอบข้าว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องทดสอบข้าว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตีใต้ (Air Jet) พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลชั้นสูงและหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนารากฐานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องทดสอบข้าว ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลชั้นสูงและหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนารากฐานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการเครื่องเติมอากาศแบบตีใต้น้ำ (Air Jet) พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล
» ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ปูนกาวอุดรอยรั่วซึมของสระน้ำบริเวณสวนลานด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง