ข่าวกิจกรรม » ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
     วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 คณะตัวแทนครูและตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยคุณครูสันติชัย ศรีวิหยัด คุณครูมณีรัตน์ กาเผือก คุณครูพงศ์ผกา บุญเพิ่ม และคุณครูสิรวิชญ์ บุญเพิ่ม เข้าพบรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และเข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้ามอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณที่ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความอนุเคราะห์ให้ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 12, ชมรมฟุตบอล RMUTI SURIN ครั้งที่ 4, ชุมนุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 4 และ ชุมนุมร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่โรงเรียนบ้านจบก เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้รองอธิการบดีได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยและผ้าพันคองาน 90 ปี เกษตรสุรินทร์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ได้ทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมร่วมกัน 
ที่มา #
เผยแพร่ 2 เม.ย. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ