ข่าวกิจกรรม » โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
     วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วย อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์กิตติธร กลางประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ นางสาวสำราญ ผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิด โดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม –1 เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริหารการจัดการองค์กรตาหลังคุณภาพการศึกษา การวางแผนการจัดกิจกรรม การเสนอโครงการ การจัดสรรงบประมาณ และสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรนักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และจังหวัดจันทบุรี 
ที่มา #ข่าวสนง.#พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 30 มี.ค. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ