ข่าวกิจกรรม » ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     วันที่ 27 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 คณะเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,300 คน
      โครงการปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีแนวทางในการดำรงชีวิตและสามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมได้ เข้าใจวิธีการแนวทางในการสมัครงานและทราบถึงแหล่งข้อมูลในการสมัครงาน สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานและเข้าใจถึงแนวทางในการสัมภาษณ์งานของสถานประกอบการ และเป็นบุคลากรอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
      โดยมีพิธีขอขมาคณาจารย์ พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา การกล่าวให้โอวาทและบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหลังจบการศึกษาโดยคณบดีทั้ง 2 คณะ การบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ การบรรยายในหัวข้อ “การทำงานในยุค 5G” โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และ การบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา 
ที่มา #ข่าวสนง.#บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 29 มี.ค. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ