ข่าวกิจกรรม » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
     วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติโดย พลเอก อธิคม สุขสมสถาน (เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ/ ผู้แทน พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการฯ) ในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน 29 ราย รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล รองประธานกรรมการอำนวยการประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ได้ให้เกียรติบรรยายให้แนวคิดในการเรียนภาษาไทย และ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ
       โครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รวมระยะเวลา 72 วัน กำหนดเรียนภาษาไทยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯชาวกัมพูชา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 จาก 10 สถาบันศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสิ้นรวม 29 คน 
ที่มา #ข่าวสนง.#พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 19 มี.ค. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ