ข่าวกิจกรรม » Open House
     วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน วิทยาเขต สุรินทร์ (Open House 2021) และอาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นายสําเริง บุญโต ผู้อำนวยการ สพม. 33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. ภรณี หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร. อีสาน วข. สุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจาก (ครูเต้ย) นายอภิวัฒน์ บุญอเนก และการแนะนำหลักสูตรจากสาขา กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 44 โรงเรียน จำนวน 441 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 ราย โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อภายในงาน จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์และทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ที่มา #ข่าวสนง.#พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 11 มี.ค. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ