ข่าวกิจกรรม » เปิดถนนบริเวณประตูราชมงคล - ราชภัฏอัลบั้มเปิดถนนบริเวณประตูราชมงคล - ราชภัฏ
     รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธี เปิดถนน เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ประกอบพิธีตัดริบบิ้นเพื่อเปิดถนนเส้นดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 ของสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ และใช้เป็นเส้นทางในการ สัญจรของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยในการ บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อน ศูนย์ agriculture Innovation Center หรือ AIC ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป 
ที่มา #ข่าวสนง.#บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ