ข่าวกิจกรรม » เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ปลายน้ำ ประกอบด้วย อ.ชุมพลบุรี, อ.ท่าตูม, อ.รัตนบุรี, อ.สนม, อ.โนนนารายณ์ และ อ.สำโรงทาบ โดยมีพันเอกณัฐ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร., นายสันทัด แสนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์, นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน แนวคิดการพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชชาติ นิยมตรง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้บรรยายความสำคัญ ความเป็นมาของโครงการ หลักวิธีการบูรณาการแต่ละขั้นตอน มิติความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์น้ำทั้ง 6 ด้าน โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการเชิงพื้นที่ และข้อเสนอแนะทั้งหมด เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงแนวทางการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับลุ่มน้ำระดับชุมชน ที่ท้ายสุดของการดำเนินการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 กลุ่มอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และตัวแทนของผู้นำชุมชนพื้นที่เสนอโครงการ ได้จัดเรียงความสำคัญ ความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วน กรอบระยะเวลาดำเนินโครง พร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนเป็นเอกฉันท์ เพื่อเสนอผลการดำเนินการในภาพรวม ต่อชุดคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
ที่มา #
เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ