ข่าวการศึกษา » การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
     การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย - 16 ส.ค. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
*ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
วันที่ 4 - 5 ก.ย. 2560 นักศึกษาตรวจยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
สถานที่ติดต่อ แผนกการเงิน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ที่มา #แผนกการเงิน
เผยแพร่ 23 ส.ค. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบรับตรง (รอบที่ ๑)
» ประกาศ มทร.อีสาน วข.สร.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ระดับป.ตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 TCAS (Quota)
» แจ้งให้นักศึกษาที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง เลขที่นั่ง
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
» ปฏิทินการศึกษา ปี 2564
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่องระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
» งดการเรียนการสอน
» ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» ประกาศนักศึกษาผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562
» งดการเรียนการสอน
» คู่มือนักศึกษา 2563
» ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ4
» กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563