ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
     สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ที่มา #บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 26 ก.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวประชาสัมพันธ์


» CHALLENGES AND WAYS FORWARD ON MARINE PLASTICS ABATEMENT IN THAILAND AND DEVELOPING COUNTRIES
» ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563
» ประชาสัมพันธ์ทุนของสาธารณรัฐตุรกี
» ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งเสริมผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Conggress of Paychiatry
» ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
» เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบากของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach
» ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
» ผลกระบทจากโฟมและพลาสติก
» ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
» ผังสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
» การจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
» การใช้สูตร (Function) โปรแกรม Microsoft Excel และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ในงานท้องถิ่น
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่แม่บทและเทคนิควิธีลัด การจัดทำฐานข้อมูล สำหรับรองรับโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
» ประกาศรับสมัครสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
» หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ตามแผนปรับปรุงใหม่
» กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พ.ศ. 2562
» ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน มทร.อีสาน