ข่าวกิจกรรม » มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์
     วันที่ 26 มิ.ย.62 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชนชาวสุรินทร์ ประมาณ 1,500 คน พร้อมใจใสเสื้อเหลืองออกมาทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานอ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวประกาศเจนารมณ์ต่อต้านและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันประชาชนทุกภาคสวนปฏิเสธยาเสพติดและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาล ตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานร่วมชมการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอวัน และการแสดง To Be Number One ชมบูทนิทรรศการของสถานศึกษาที่มาจัดแสดงให้ความรู้ด้วย 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ