• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1

2020-12-27

ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1 >>DownLoad File