• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)

2019-12-25

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ ๑ >>DownLoad File