• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา

2019-12-23

ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา
คุณสมบัติ
1. ประธานสภาสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรนักศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรนักศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.00
3. ต้องไม่ลาพักการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย
5. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเดียวกันเกินกว่า 2 วาระติดกัน
6. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

ติดต่อ/สอบถาม รับใบสมัครได้ที่ แผนกพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ