• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒

2019-11-07

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ รับสมัครในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ? ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท >>DownLoad File
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท >>DownLoad File