• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

2019-08-23

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย - 16 ส.ค. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
*ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
วันที่ 4 - 5 ก.ย. 2560 นักศึกษาตรวจยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
สถานที่ติดต่อ แผนกการเงิน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ >>DownLoad File