• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562

2019-08-08

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรินธร อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2562 โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนัดถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีตลอดจนเห็นความสำคัญ ความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในงานมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมจัดบูทกิจกรรม การจำลองเทคโนโลยีการถ่ายภาพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ