• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒

2019-07-31

วันที่ 31 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. อ.สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฯ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณเกาะเสด็จประพาส มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ โดยมีท่านกฤษณุเหลืองวิบูลกิจ นายอําเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการกําจัดวัชพืชในคลองรอบเกาะเสด็จประพาส การเสวนาเรื่อง "เกาะเสด็จประพาส ในความทรงจําของชาวสุรินทร์" โครงการนี้จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ จังหวัด ทหารบกสุรินทร์ เรือนจํากลางจังหวัดสุรินทร์ สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์ชุมชน และภาคีความ ร่วมมือ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ