• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562

2019-04-19

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ