• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO

2019-02-06

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House) ในระหว่างวันที่ ๓๐ ? ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

จึงออกประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติดังนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา >>DownLoad File
2. ขั้นตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2562 >>DownLoad File