• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

2018-06-15

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครหรือผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากช่วงเวลาดังกล่าวออกไปเป็น ระหว่างวันที่ ๑๖ ? ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลด
1. ประกาศ >>DownLoad File