• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒

2018-04-03

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House) ในระหว่างวันที่ ๑๙ ? ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
       จึงขอประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักศึกษา >>DownLoad File