• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2018-02-13

ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
1. ตารางสอบคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี >>DownLoad File
2. ตารางสอบคณะเทคโนโลยีการจัดการ >>DownLoad File
3. คู่มือการใช้งานระบบสอบวัดความรู้ >>DownLoad File