• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑

2018-01-04

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House) ในระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
จึงขอประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
1. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี >>DownLoad File