• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑

2017-12-14

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง ตามคู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์แนบท้าย หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ ไม่ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>DownLoad File
2. คู่มือการยืนยันสิทธิ์ >>DownLoad File