• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

2017-11-29

ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ >>DownLoad File