• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

2017-09-15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลด
1. รายละเอียดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 >>DownLoad File