• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)

2017-08-16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices) เป็นวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ