• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา

2017-06-21

นักศึกษารหัส 60 ท่านใด ที่ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง ทำให้สมัครเข้าระบบ ESS และ สมัครใช้ระบบอินเทอเนต มหาวิทยาลัยไม่ได้ แนะนำให้มาดำเนินการขอแก้ไข ข้อมูล ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จุดสมัครเรียน) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ