• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การประชุมแนวทางการจัดกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม แนวทางการจัดกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกดกง 2 อาคารอำนวยการ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผุ้นำนักศึกษาของวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณาตารางกิจกรรม และแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สกอ.และ มทร.อีสาน ที่เน้นกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 ต่อไป
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ