ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ระบบ TCAS

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
1. รอบ PORTFOLIO รับด้วยแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
2. QUOTA การรับแบบโควตามีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
3. การรับตรงร่วม ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางรับสมัคร
4. การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการตามวิธีของมหาวิทยาลัยเอง
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ระบบรับตรง

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2565