สรุปผลแบบประเมินออนไลน์ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ลำดับที่ ตำแหน่ง ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
1 ผู้บริหาร 0.00 %
2 อาจารย์ 26.15 %
3 เจ้าหน้าที่ 43.08 %
4 ผู้ดูแลระบบ 4.62 %
5 นักศึกษา 26.15 %
  ผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ จำนวน 65 คน                  คิดเป็น   100%

ลำดับ หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
1 สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
13.85 %
2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 6.15 %
3 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 %
4 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย 0.00 %
5 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร 0.00 %
  รวม  100%

ข้อที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย  เต็ม 5 คะแนน)
ด้านประสิทธิภาพของระบบ  
1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 3.08
2 การกำหนดรูปแบบของระบบถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 3.06
3 การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก 3.05
4 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ 3.11
5 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว 3.10
6 ระบบสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้ 3.06
7 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.06
8 ความสามารถของระบบรองรับการทำงานในปัจจุบันได้ 3.11
9 สามารถลดขั้นตอนการทำงานจากระบบเดิมได้ 3.05
10 สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ 3.14
  คะแนนเฉลี่ย  3.08
ด้านการดำเนินการระบบ
1 การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย 3.05
2 เมนูหลักครอบคลุมการทำงาน 3.07
3 เมนูย่อยครบถ้วนตามขั้นตอนการทำงาน 3.12
4 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน 3.14
5 การกรอกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.04
6 การแก้ไขข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.06
7 การบันทึกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.08
8 การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ 3.07
9 การพิมพ์รายงาน ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.14
10 การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว 3.10
  คะแนนเฉลี่ย  3.09