สมัครเรียน เข้าสู่เว็บไซต์


สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : (+66)044-513 236 Fax : (+66)044-513 237

สมัครเรียน เข้าสู่เว็บไซต์
สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : (+66)044-513 236 Fax : (+66)044-513 237