มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : (+66)044-513 236 Fax : (+66)044-513 237
ลงนามถวายพระพร

สมัครเรียน

เข้าสู่เว็บไซต์
ระบบวัดชุดครุยออนไลน์ สมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์

145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

Tel : (+66)044-513 236 Fax : (+66)044-513 237