ข่าวเด่นวันนี้ » กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม 7ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2565 
ที่มา #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา #งานสหกิจศึกษา #ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ #
เผยแพร่ 18 ต.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญศิษย์เก่า มทร.อีสาน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน
» แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ร่วมบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยผ่าน e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
» แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564
» สรุปผลการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ผลการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมิน ITA
» มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ แถลงนโยบาย ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
» มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ แถลงนโยบาย ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
» ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
» ประกาศรายชื่อสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
» กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
» ชมรม ฟิตเนส RMUTI SURIN fitness club
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอบรม