ข่าวผู้ชนะราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     
ที่มา #
เผยแพร่ 4 มี.ค. 2021
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศผู้ชนะการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวผู้ชนะราคา


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริมสวนพฤษศารตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ Btu ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมารถตู้ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไปกลับ จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร่้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง