ข่าวกิจกรรม » การอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
     วันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลอยกระทง รับชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นายพุฒิเมธ กระแสโสม สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเดชาธร ยินดี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวญานิศา สัตปานนท์ สาขาวิชาประมง
2. รางวัลชมเชย นางสาวแคทรียา วรรณมหินทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสร้างสรรค์ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่มา #ข่าวสนง.#พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 29 ต.ค. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ
» วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
» กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
» พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม