ข่าวเด่นวันนี้ » การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
     การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย.– ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ส่งเอกสารด้วยตัวเอง ณ แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร * เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือส่งจดหมาย(ลงทะเบียน) มาที่ * มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
*** ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา (รอบที่ ๒) (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเอกสาร)
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
(ถ่ายเอกสาร ให้อยู่หน้าเดียวกัน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ)
วันที่ ๓ ส.ค. – ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และแผนกการเงิน พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันยอดเงินค่าประกันสินทรัพย์เสียหาย (หากไม่ทักท้วงภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่ารายการหักเงินดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว)
วันที่ ๑๓ ส.ค. – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นักศึกษา นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
** สอบถามเพิ่มเติม แผนกการเงิน 044-153065 , 086-01405 47 ** 
ที่มา #การเงิน#ข่าวสนง.
เผยแพร่ 1 ก.ค. 2020
เอกสารแนบดังนี้
1. การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563
» การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประกาศเลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์