ข่าวกิจกรรม » เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ปลายน้ำ ประกอบด้วย อ.ชุมพลบุรี, อ.ท่าตูม, อ.รัตนบุรี, อ.สนม, อ.โนนนารายณ์ และ อ.สำโรงทาบ โดยมีพันเอกณัฐ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร., นายสันทัด แสนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์, นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน แนวคิดการพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชชาติ นิยมตรง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้บรรยายความสำคัญ ความเป็นมาของโครงการ หลักวิธีการบูรณาการแต่ละขั้นตอน มิติความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์น้ำทั้ง 6 ด้าน โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการเชิงพื้นที่ และข้อเสนอแนะทั้งหมด เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงแนวทางการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับลุ่มน้ำระดับชุมชน ที่ท้ายสุดของการดำเนินการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 กลุ่มอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และตัวแทนของผู้นำชุมชนพื้นที่เสนอโครงการ ได้จัดเรียงความสำคัญ ความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วน กรอบระยะเวลาดำเนินโครง พร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนเป็นเอกฉันท์ เพื่อเสนอผลการดำเนินการในภาพรวม ต่อชุดคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
ที่มา #
เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
» รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 ชิ้น และหน้ากากป้องกันใบหน้าและป้องกันการได้รับเชื้อไวรัส (Face Shield) จำนวน 2,000 ชิ้น
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
» โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562
» วันดินโลก World Soil Day
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กฐินเมล็ดพันธ์ปอเทืองอัลบั้มกฐินเมล็ดพันธ์ปอเทือง
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» งานบุญกฐิน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» วิ่งเทรล Phanom Sawai Trail 2019
» กิจกรรม big cleaning day
» อบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา/หนังสือ
» วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว