ข่าวกิจกรรม » วันดินโลก World Soil Day
     วันดินโลก World Soil Day วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และอาจารย์ทิฆัมพร โครตทัศน์ รองคณะบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day) จังหวัดสุรินทร์ มีนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี งานวันดินโลก จัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการดิน เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 
ที่มา #
เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
» โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562
» วันดินโลก World Soil Day
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กฐินเมล็ดพันธ์ปอเทืองอัลบั้มกฐินเมล็ดพันธ์ปอเทือง
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» งานบุญกฐิน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» วิ่งเทรล Phanom Sawai Trail 2019
» กิจกรรม big cleaning day
» อบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา/หนังสือ
» วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
» การประชุมคณะกรรมการคณบดี 11 คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
» ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร