ข่าวเด่นวันนี้ » ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
     รอบที่ 2 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 พฤศจิกายน 2562 (ปิดรับเอกสาร) รอบที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่แผนกพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม
นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2541- 2542) ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่งานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) แผนกพัฒนานักศึกษา
ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ การทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/3JEoXv หรือ ขอรับได้ที่แผนกพัฒนานักศึกษา
2. สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 2 ฉบับ ( #หากยังไม่ได้ ให้ไปขอรับที่สัสดีอำเภอ/จังหวัด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ ทั้งนี้ แผนกงานวิชาทหาร จะประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา และเฟสบุ๊คแฟนเพจนี้ ซึ่งนักศึกษาต้องมาตรวจสอบรายชื่อ ระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2563 จากนั้นนักศึกษาต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามวัน และเวลาที่ได้กำหนดไว้ในหมายเรียก (ส.ด.35) ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ข้อควรทราบ :
- นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับ ราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
- ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ ส.ด.๓๕
- นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาระงานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) นายเอกรินทร์ ยืนยิ่ง โทรศัพท์ 090-2839-839
>>>>>นำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป<<<<<

ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 22 ต.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ภาษีป้าย รุ่นที่ 1
» ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิส
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
» เปิดรับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์